доставка
0700 700 30
0лв.

Количка

В момента нямате добавени артикули в количката
Общо: 0лв. поръчай

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политиката за поверителност е изготвена въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, в сила от 25.05.2018 година.

Информация за администратора на лични данни:

Наименование“Каравела Фуудс” ЕООД
ЕИК: 202875629

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Луи Айер“ 2
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Луи Айер“ 2Имейл: office@ikigai.delivery

Уеб сайт: ikigai.delivery


 

I.ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е приоритет на „МАЙ“ ЕООД. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

Този документ определя правилата и процедурите в “Май” ЕООД като администратор на лични данни (накратко “Администратор“), по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. С настоящето се определят и процедурите по информиране и упражняване на правата на физическите лица по отношение на достъпа, коригирането и защитата на техните личните данни.

 


 

Физическите лица, чиито данни се събират и обработват от „Май“ЕООД съгласно настоящата Политика за поверителност са Клиенти на Ресторант „Умами“ и /или потребители на уебсайта http//umami.bg//


 

II. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ/АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ/


 

„Май“ ЕООД , е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Уебсайтът http//ikigai.delivery// и Ресторант Икигай са собственост на „Каравела Фуудс“ ЕООД , посредством които се предоставя услуга – доставка на храна до адрес или на място. „Каравела Фуудс“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 (накратко „Администратор“)

 

Услугите, които предоставяме изискват обработка на личните данни на физическите лица клиенти на „Май“ ЕООД , като АДМИНИСТРАТОР на лични данни, при спазване на условията и изискванията мерки за защита на личните данни, съгласно GDPR.

Отговорен за обработката на Вашите лични данни е „Каравела Фуудс“ ЕООД .


 

III. ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ


 

Като наши клиенти, Вие създавате потребителски профил, съдържащ следните лични данни, а именно:

• Имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

• Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

• Телефон за доставка;

• Начин на доставка;

• Начин на плащане;

• Номер на поръчка;

• Статус на плащане;

• Статус на доставката.

• Сума за плащане;

• Електронна поща;

• История на поръчките;

Като наши клиенти, Вие можете да направите поръчка за доставка по телефона, в който случай, ние събираме следните лични данни:

● Имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

● Лично и фамилно име на лицето за доставка;

● Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

● Телефон за доставка;

● Начин на доставка;

● Начин на плащане.

 

Като наши клиенти, Вие можете да участвате в програмата за лоялни клиенти, като ползвате клубни карти „Умами“ в който случай, ние събираме следните лични данни:

    • Име, презиме, фамилия

    • Дата на разждане

    • град, държава, пощенски код, адрес;

    • телефон;

    • имейл;


 

„Май“ EООД създава и следните видове данни в процеса на предоставяне на търговските си услуги, а именно:

- потребителски профил /потребителско име и парола/, бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, задължителни бисквитки (еssential cookies), подробно описани в Политика за бисквитки.


 

IV.ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА


 

„Май“ ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф1, б. „а“, б. „б“, б. „в“ и б. „е“ от GDPR, а именно:

- чл. 6 , параграф1, б. „а“ от GDPR - Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения, промоции, оферти и др. съгласно Политиката за поверителност. Данните обработвани на това основание са бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, задължителни бисквитки (еssential cookies), съгласно Политика за бисквитки;

- чл. 6 , параграф1, б. „б“ от GDPR - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Данните обработвани на това основание са подробно описаните в раздел III.

- чл. 6 , параграф1, б. „в“ от GDPR - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др. Данните обработвани на това основание са: две имена, телефонен номер, адрес за доставка.

- чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „Май“ ЕООД , освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Данните обработвани на това основание са: две имена, ел.поща и потребителски профил.


 

V.ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

- Идентифициране на клиент при поръчка онлайн през потребителския профил;

- Идентифициране на получателя на пратката;

- Доставка на поръчка;

- Актуализиране на Вашите лични данни;

- Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от GDPR/жалби;

- Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

- Плащане на суми по приети поръчки;

- Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

- Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

- проследяване на изпълнението на всяка доставка;

- обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;

- улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни /даване на решения при проблеми с потребителски профил и т.н./;

- Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;

- Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни.

За маркетингови цели:

- анализ на потребителското търсене и поведение;

- изпращане на съобщения за промоции, оферти;

- изпращане на рекламни и/или информационни съобщения, персонализирани маркетингови съобщения за нашите продукти и услуги

- да предоставим по-добро използване на нашите услуги при използването на сайта umami.bg

- да оптимизираме насочването на рекламите спрямо Вашите предпочитания

- ако решите да споделите Вашето местоположение, да Ви предоставим услуги, свързани с него


 

VI. МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ


 

„Май“ ЕООД, като собственик на сайта htpp//ikigai.delivery// обработва само данни, които са предоставени от Вас – нашия клиент. Това означава, че Вие носите отговорност да не предоставяте данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „Каравела Фуудс“ ЕООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките, предоставени ни от клиент.


 

VII.КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ


 

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП") при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

„Каравела Фуудс“ ЕООД поддържа бази данни на всички регистрирани потребители и клиенти ползващи Клубни карти „Икигай“


 

VIII. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ


 

Администраторът не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с реализиране на нашите доставки и/или услуги, за което тези лица са обучени.


 

IX.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът е предприел технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от GDPR

.


 

X.КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА


 

1. Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.

2. Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

3. Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:

Имате право да изтриете или да поискате да бъдат изтрити всички лични данни, обработвани от Администратора, чрез сайта www.umami.bg и неговите обработващи по всяко време. Това право може да бъде ограничено в определени случаи, предмет на приложимото законодателство за защита на личните данни, като напр. когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:

a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора и/или неговите обработващи лични данни;

в) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или

г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


 

4. Право на ограничение

Имате право да поискате Администраторът да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Право на преносимост:

Когато Администраторът обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора - Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

7. Право да бъде информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от GDPR:

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите, Администраторът без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко:

- името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация;

- евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

- описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато “Май“ ЕООД е изпълнил някое от следните условия:

a) предприел е подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или

б) е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни, посочен по-горе, или

в) уведомяването би довело до непропорционални усилия.

В последната хипотеза „Каравела Фуудс“ ЕООД ще публикува съобщение на сайта си http//ikigai.delivery//, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.


 

XII. УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА


Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти: e-mail: office@ikigai.delivery

Молим да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането, когато същото явно не се основава на гарантираните ви права съгласно GDPR.

Ще положим усилия, за да уважим искането ви в рамките на разумен срок от получаване на вашата молба, но не повече от 30 дни . При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.


 

XIII. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ


 

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR, подробно описани в настоящата политика, както и в Политиката за бисквитки.

В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка на следните лични данни, а именно: ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google Анализиране, Бисквитки за функционалност и ефективност, Задължителни бисквитки (еssential cookies), то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе мейл или да последвате активната връзка, където да попълните нашия образец за оттегляне на съгласие или виж Политика за бисквитки.


 

XIV. СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ


 

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти: ikigai.delivery

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България - Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.